Mitä psykofyysinen fysioterapia on?

Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoisala. Se on lähestymistapa, joka pyrkii huomioimaan ihmisen kokonaisvaltaisesti. Psykofyysinen fysioterapia soveltuu lähestymistavaksi jokaiseen fysioterapiatilanteeseen. Sitä hyödynnetään esimerkiksi ahdistuneisuuden, syömishäiriöiden, kroonisen kivun, toiminnallisten häiriöiden, hengityksen epätasapainon, vireystilan säätelyhaasteiden, traumatisoitumisen, stressin ja mielenterveyden sairauksien yhteydessä.

Kokonaisvaltaisuudella tarkoitetaan ymmärrystä siitä, että kehon kokemukset heijastuvat mieleen ja samalla tavalla mielessä olevat ajatukset heijastuvat kehon kokemuksiin ja tapaan liikkua. Kokemamme tunteet ovat fysiologisia kehollisia reaktioita.

Psykofyysinen fysioterapia perustuu kokemukselliseen oppimiseen, jonka myötä pyritään lisäämään ihmisen selviytymis- ja säätelykeinoja. Psykofyysisessä fysioterapiassa on mahdollisuus kokea, tunnistaa ja hyväksyä kehollisia kokemuksia.

Psykofyysisessä fysioterapiassa kiinnitetään huomiota sanallisten ja sanattomien tunneilmaisujen tunnistamiseen vuorovaikutustilanteissa. Fysioterapeutti auttaa asiakasta tunnistamaan omaa kehoaan, sekä kuuntelemaan ja tiedostamaan sen eri osia. Huomiota kiinnitetään myös hengityksen, asentojen ja liikkumisen nostattamiin ajatuksiin, tunteisiin ja kokemuksiin sekä niiden merkitykseen ihmiselle.

Harjoituksien tarkoituksena on lisätä asiakkaan käytettävissä olevia selviytymiskeinoja ja ratkaisumalleja hyödyntäen kokemuksellista oppimista. Fysioterapian tavoitteet mietitään yksilöllisesti asiakkaan omien tavoitteiden ja käytössä olevien voimavarojen mukaisesti.